V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka uczestniczy od 2013 roku w trzech projektach unijnych:

  1. Projekt "Piątka na szóstkę" realizowany we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
  2. Projekt „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” realizowany we współpracy z Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”.
  3. Projekt „Nowoczesny nauczyciel” „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”. Realizatorem projektu z ramienia powiatu Miasto Szczecin jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Scroll
×