Zasady przyznawania pomocy socjalnej

dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

rok szkolny 2020/21

  1. Uczniowie zamieszkujący w Gminie Szczecin i pochodzący z rodzin o dochodzie na jedną osobę w rodzinie do 528,- zł netto mogą ubiegać się o stypendium socjalne (złożenie wniosku do 15. 09. 2020 r.                 Szczegółowe informacje i wniosek dostępne na stronie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) - uczniowie zamieszkujący w innych  gminach składają wnioski w Urzędzie danej Gminy
  2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o otrzymanie Wyprawki szkolnej .
  3. Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny (złożenie wniosku nie później niż 2m-ce po zdarzeniu).
  4. Uczniowie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc z Rady Rodziców* (dofinansowanie do podręczników, wycieczek szkolnych, itp.) – po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy lub pedagoga.
  5. Uczniowie pochodzący z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości sfinansowania obiadów poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej (zgłoszenie do właściwego OPS).

*obowiązuje procedura:

wniosek skierowany do Rady Rodziców osoby zainteresowanej musi być zaopiniowany przez wychowawcę i pedagoga (w przypadku wniosku wychowawcy jedynie pedagoga) i musi być złożony w sekretariacie szkoły - do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły.

Scroll
×