Rekrutacja do V Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Asnyka na rok szkolny 2017/2018 

Podania przyjmowane są od wtorku 9 maja 2017 r.

Jeśli wśród wyborów kandydata jest klasa dwujęzyczna, pre-IB i/lu sportowa termin składania podań z uwagi na sprawdziany kompetencji językowych (oddziały dwujęzyczne, pre-IB) lub sprawnościowy (oddziały sportowe) kończy się 23 maja 2017 r.

Jeśli wśród wyborów kandydata nie ma klasy dwujęzycznej, pre-IB i/lu sportowej termin składania podań kończy się 21 czerwca 2017 r.

Do klasy 1A i 1E dwujęzycznej obowiązuje test z języka angielskiego. Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 51% z testu z języka angielskiego. Przystąpienie do testu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych i olimpiad przedmiotowych z wyłączeniem języka angielskiego.

Termin testu: 31 maja 2017 r. godzina 16.00.

Należy wziąć ze sobą legitymację szkolną.


 

ZASADY REKRUTACJI

PORADNIK DLA KANDYDATA

 1. Rekrutację do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w pięciu klasach:

  • 1A - matematyczno – geograficznej dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
  • 1B - matematyczno – fizyczno – informatycznej,
  • 1C - medycznej z rozszerzeniami: biologia, chemia
  • 1D - medycznej z rozszerzeniami: biologia, chemia
  • 1E - humanistycznej dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
 3. Do klas 1A i 1E dwujęzycznych obowiązuje test z języka angielskiego. Do testu przystępują kandydaci wszystkich preferencji.
 4. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
  • 1A: język polski, matematyka, język angielski, geografia,
  • 1B: język polski, matematyka, fizyka, informatyka,
  • 1C: i 1D: język polski, matematyka, biologia, chemia,
  • 1E: język polski, matematyka, język angielski, historia.

 link do strony naboru (elektroniczny wniosek, wzory druków, informator) https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Scroll
×