Pomoc materialna dla uczniów zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Termin składania wniosków upływa dnia 7 września 2016 r.

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2016/2017 dotyczy uczniów:

Link do urzędu

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797 lub 91/4245798.


Stypendium szkolne

Termin składania wniosków 15 września 2016 r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć za pośrednictwem pedagoga szkolnego w terminie od 01 września do dnia 15 września 2016 roku w sekretariacie szkoły.

Wniosek można pobrać ze strony urzędu lub u pedagoga szkolnego.

Link do urzędu

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797 lub 91/4245798.


Zasiłek szkolny - w sytuacjach losowych

Termin do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wniosek można pobrać ze strony urzędu lub u pedagoga szkolnego.

Link do urzędu

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797 lub 91/4245798.


Pomoc materialna dla uczniów nie zamieszkujących Gminy Miasto Szczecin

Uczniowie nie zamieszkujący w Gminie Miasto Szczecin mogą zwracać się o pomoc we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie.

Inna pomoc dla wszystkich uczniów ZSO Nr 1 w Szczecinie

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc z:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Rady Rodziców w szczególnie trudnych sytuacjach. (za pośrednictwem wychowawcy i pedagoga szkolnego).

Scroll
×